Zoek

Medezeggenschapsraad

Het Emmacollege en Broekland hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit maximaal twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders/verzorgers en drie leerlingen. Zij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar om te overleggen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het schoolbeleid van de twee LVO Parkstad-scholen. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt aangegeven. 

Samenstelling

Functie  Naam Locatie  E-mailadres/ Fax
 Voorzitter Wiel Goertzen Emma w.goertzen@stichtinglvo.nl
Lid-OP Veerle Hermans Broekland v.hermans@stichtinglvo.nl
Lid-OP Laura Vijfhuizen Emma l.vijfhuizen@stichtinglvo.nl
Lid-OP Maurice Kuijpers Emma m.kuijpers@stichtinglvo.nl
Lid-Ouder Monique Kisters-Biessen Emma Moniab1975@hotmail.com
Lid-Leerling Emma
Lid-OP Sylvie Rocacher Broekland s.rocacher@stichtinglvo.nl
Lid-Ouder Natasha Brans Broekland n.brans@waterschaplimburg.nl
Lid-Leerling Broekland
Lid-OP Caroline Wartena Emma c.wartena@stichtinglvo.nl
Lid-Ouder Zakia Labyed Emma z.labyed@hotmail.com
Lid-Leerling Emma
GMR-lid Personeel Wiel Goertzen Emma w.goertzen@stichtinglvo.nl
GMR-lid Leerling (kan ook worden ingevuld door ouder)
Ook uitnodigen:  Esger van Baest, Lucy van der Heijden, Camiel Krutzen

MR stichting LVO

 Net als onze school, kent ook stichting LVO – waar Broekland onderdeel van uitmaakt – een gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR), samengesteld uit personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen. Zij praten mee over zaken die op gelijke wijze gelden voor alle LVO-scholen. Daarnaast is de GMR bevoegd alles wat de stichting aangaat te bespreken.

Kandidaatstelling GMR

In de GMR hebben op voordracht van elke medezeggenschapsraad van de LVO-scholen zelf twee leden zitting: een personeelslid en een ouder/verzorger of leerling. De MR kiest uit de kandidaatstellingen de twee leden voor de GMR.

Vanuit Broekland vertegenwoordigen mevrouw K. Dolmans en de heer M. Schoenmakers het personeel en … (als ouder) de leerlingen in de GMR.

Praktische zaken

De GMR vergadert ongeveer tien maal per schooljaar in Sittard, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. De leden van de GMR ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding in de vorm van vacatiegeld. Reiskosten en andere kosten kunnen gedeclareerd worden.

Contact

Meer weten over de GMR? Kijk dan op www.stichtinglvo.nl.