Zoek

Broekland onderwijs

Onderwijs

Het Broeklandcollege staat voor een goed onderwijsrendement, betekenisvol onderwijs en aandacht voor de individuele leerling

Opbrengstgericht werken

Broekland zet in op kwaliteit en rendement. Onderwijsprogramma’s zijn gericht op de exameneisen, de doorstroom is onvertraagd en de resultaten zijn goed.

Betekenisvol onderwijs

 De maatschappij moet te vinden zijn in de klas en de klas in de maatschappij. Onderwijs is relevant als het de relatie met de maatschappij laat zien. Daarnaast bestaat de maatschappij niet uit afzonderlijke vakken, maar is er een duidelijke verbinding welke in het onderwijs ook terug te vinden moet zijn.

Inhoud

Differentiatie in de klas

Het didactisch aanbod moet voldoen aan verschillende behoeften van leerlingen. Verschil in tempo, diepgang en strategie.

Op Broekland krijg je goed mavo-onderwijs. Mavo wordt ook wel vmbo-gt genoemd. Bij ons op school kun je binnen het vmbo een diploma halen voor de gemengde of theoretische leerweg.

Doelen

40 minuten-les

We werken met aangepaste lestijden. Een lesuur duurt 40 minuten. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om lessen anders in te zetten. Een reguliere les is met name een instructie en verwerking-les. Hierbij wordt de theorie overgebracht welke de basis vormt voor verschillende momenten waarop toepassing kan plaats vinden. De les van 40 minuten zal meer efficiënt en effectief moeten worden ingezet. 

Naast de instructie is de docent bezig met de begeleiding van de leerling, zorgt voor onderwijs op maat, bereikt een duidelijk rendement met de les, zorgt voor de relatie met de maatschappij met betrekking tot betekenisvolheid en oriëntatie op de loopbaan.

Vaardigheden

Leerlingen hebben baat bij het tijdig, specifiek en uniform aanleren van vaardigheden. Het vormt de basis van leren en zorgt ervoor dat effectiever en efficiënter geleerd kan worden. Dat houdt ook in dat alle docenten kennis moeten hebben van de keuzes bij het aanleren van de doelen.

De vaardigheden worden in 4 thema’s aangeboden; groepsvorming, sociaal-emotionele vaardigheden, studievaardigheden en ict-vaardigheden. Deze vaardigheden worden periodiek aangeboden, waarbij aan het begin van het schooljaar de meeste nadruk ligt bij de vaardigheidslessen.

De lessen vaardigheden zijn nu gestart in leerjaar 1 en 2. Verdere ontwikkeling ligt nu bij evaluatie, feedback en het aanpassen van de vaardigheden naar de hogere leerjaren.

Keuzewerktijd

Wanneer alle leerlingen, dezelfde hoeveelheid les krijgen zijn er een aantal die het met minder af kunnen. Sommige leerlingen hebben niet voldoende aan de hoeveelheid instructie zoals die is ingeroosterd. Bijna alle leerlingen hebben wel een vak waar ze extra aandacht bij nodig hebben. Tijdens de keuzewerktijd volgen leerlingen een herhaling van een vak.

In de lessentabel zijn extra uren opgenomen voor keuzewerktijd (kwt). Dit komt neer op 1 tot 3 lesuren in de week. In de onderbouw volgen alle leerling in principe kwt. Samen met de mentor en de vakdocenten wordt bepaald voor welke vakken een leerling kwt nodig heeft. Dit zijn verplichte lesuren. De leerlingcoördinator of de mentor vult dit in Somtoday in en zet dit voor een langere periode vast. Na elke periode wordt de keuzewerktijd geëvalueerd en waar nodig aangepast. Op termijn zullen de leerlingen hierin meer zelf verantwoordelijkheid nemen en zelf de juiste keuzes leren maken.

Leerlingen in de bovenbouw die geen behoefte hebben aan keuzewerktijd gaan 3 lessen per week naar de huiswerkklas. Hier kunnen zij in alle rust huiswerk maken en leren.

De lesstof sluit aan bij het programma dat in de reguliere lessen gevolgd wordt. Het kwt-uur is zowel vraag (vanuit de leerling) als aanbod (vanuit de docent) gestuurd. Het uitgangspunt is een probleem/vraag van de leerling. De docent kan ook een verlengde instructie geven vanuit de basisinstructie van de reguliere les, de leerlingen aan een opdracht laten werken, opgaven zelfstandig of klassikaal laten maken vanuit de methode of eigen lesmateriaal. De kwt-uren worden alleen gegeven door bevoegde docenten.

De keuzewerktijd wordt nu alleen als hulpuur aangeboden. Dit zal op termijn uitgebreid worden met excellente-uren. Op deze manier komen leerlingen in een ontwikkeltraject.

Aangezien de excellentie-uren nu nog niet zijn ingericht, kan het voorkomen dat een leerling niet deelneemt aan de keuzewerktijd wanneer hij/zij dit niet nodig heeft.

Verdere ontwikkeling ligt bij het evalueren en bijsturen van de huidige keuzewerktijd en het uitbreiden naar excellentie-uren.

Vakoverstijgende projecten

leerlingen werken aan een project waar verschillende vakken aan verbonden zijn. Hiermee ervaart de leerling het verband tussen de afzonderlijke vakken. Deze werkvorm vraagt veel samenwerking en initiatief. In het project zal de eigen leervraag een rol krijgen en zorgen voor eigenaarschap van de leerling.

De gedachte is dat leerling vanuit een leervraag een onderzoek doen in de eigen regio of daar buiten. Waarbij informatie via internet eindeloos is en overal om ons heen te vinden. Leerlingen leren op een andere manier. 

Door het uitnodigen van sprekers of het bezoeken van bedrijven etc., zien leerlingen de de praktische en realistische kant van de theorie. Leerlingen leren meer op een andere manier en krijgen de betekenis van het onderwijs in de hoogste vorm te zien. Groot voordeel bij de organisatie is de aansluiting van verschillende vakken bij een bezoek of spreker. Leerlingen zijn uitgerust met voldoende vaardigheden om hieraan deel te nemen. Naast het organiseren van bezoeken voor een groep kunnen leerlingen dit ook zelfstandig uitvoeren. Voorwaarde hierbij is dat leerlingen het aankunnen. Het kan dus voorkomen dat sommige hier geen gebruik van kunnen maken.

Projecten worden op dit moment aangeboden in leerjaar 1 en 2. Per schooljaar worden er 3 of 4 projecten gedraaid. Op termijn willen we deze projecten ook doortrekken naar de bovenbouw.

D&P (dienstverlening en producten)

Binnen D&P werken leerlingen aan beroepscompetenties welke van toepassing zijn op een uitvoerende beroepssituatie of een daarop voorbereidende scholing. Leerlingen zijn voor langere tijd verbonden aan een serie verrijkingslessen.

D&P zorgt voor een goede voorbereiding op het mbo waarin vaardigheden en LOB (loopbaanoriëntatie begeleiding) een belangrijke rol spelen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om voor een diploma vmbo gemengde leerweg te kiezen.

D&P is in schooljaar 2017-2018 ingevoerd in leerjaar 3. Het kent een tweetal verplichte modulen en een tweetal keuzemodulen. De verplichte modulen worden afgerond met een Centraal Examen en Schoolexamen. De keuzemodulen alleen met een School Examen.

Ouderbetrokkenheid

Meer betrokkenheid van ouders vraagt van ons ook een andere aanpak en uitnodiging. Ouders worden op verschillende manieren meer bij het proces betrokken. Zij worden uitgenodigd om een presentatie bij te wonen waar hun zoon of dochter een aandeel in heeft. Hierdoor zijn zij getuige van de prestaties en kunnen succesmomenten gedeeld worden.

Tijdens het startgesprek gaan we het gezamenlijk vertrekpunt vaststellen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij op één lijn komen? De startgesprekken vinden plaats voor leerjaar 1 in de eerste twee tot drie weken van het schooljaar.

Daarnaast zijn ouders een vijver aan mogelijkheden voor bezoeken of sprekers. Deze kansen ter bevordering van de kwaliteit van de les liggen binnen handbereik.

Niet alleen vormen ouders hiermee mogelijkheden maar is het ook een partij in de acceptatie van keuzes. Als een leerling op Broekland op school onderwijs volgt, gelden hierbij bepaalde gedragsregels. Zoals op tijd zijn, fatsoenlijk taalgebruik, actieve studiehouding en respect naar elkaar. Wanneer een leerling hier niet volledig in te vertrouwen is zal deze niet de ruimte krijgen om zelfstandig bepaalde activiteiten of initiatieven uit te voeren. Wij gaan er van uit dat ouders zich hieraan confirmeren.

Onderbouw, leerjaar 1 en 2

In de onderbouw zit je of in de reguliere mavoklas of in de opstroomklas havo. Je krijgt de vakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, en biologie in leerjaar 1. In leerjaar 2 komen daar nog Duits, Nask (natuur- en scheikunde) en economie bij. En daarnaast maken ook techniek, verzorging, handvaardigheid, muziek en lichamelijke opvoeding (gym) onderdeel uit van je vakkenpakket. Ook voor rekenen volg je aparte lessen. Tijdens het lesuur ‘project’ neem je deel aan verschillende creatieve activiteiten.

Bovenbouw, leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw word je voorbereid op het examen. Met je diploma kan je verder studeren op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo. Je stelt je vakkenpakket samen uit een breed scala van vakken, waaronder bijzondere vakken als muziek en lo2 (lichamelijke opvoeding als examenvak).

Met de keuze van je vakkenpakket kies je voor een profiel. De profielen zijn:

  • techniek
  • zorg en welzijn
  • economie

Samen met het middelbaar beroepsonderwijs wordt gewerkt aan een zo’n goed mogelijke aansluiting. Je krijgt daarbij goede begeleiding. Jouw mentor is de belangrijkste begeleider en wordt daarbij ondersteund door de decaan.

Beroepsgericht programma

Iedereen volgt het vak D&P (Diensten en Producten) in leerjaar 3. In dit vak leer je onder andere de vaardigheden presenteren, plannen en werken in groepen. Het is een beroepsgericht programma, dat speciaal ontwikkeld is voor de leerlingen van de theoretische en gemengde leerweg. In dit vak maak je kennis met de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn. Op deze wijze word je voorbereid op de route naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

Aan het einde van leerjaar 3 sta je voor de keus om je diploma te halen voor de gemengde of de theoretische leerweg. Beide bieden dezelfde doorstroommogelijkheden naar het MBO en zijn dus van het zelfde niveau. Wat is dan het verschil?

  • Theoretische leerweg: examen in 6 theorievakken. Verplichte vakken Nederlands en Engels. Je kunt daarnaast kiezen uit: Frans, Duits, wiskunde, economie, biologie, nask 1, nask 2, lo2 of muziek.
  • Gemengde leerweg: examen in 5 theorievakken (zie hierboven) en 1 praktijkvak D&P, dus in totaal ook 6 eindexamenvakken.
  • We bieden ook de mogelijkheid om examen te doen in een 7e vak. 

Met een diploma vmbo gemengd of theoretische leerweg  kan je verder studeren op het MBO (niveau 3 en 4). Met een diploma vmbo theoretische leerweg kan je ook doorstromen naar 4 havo.

Overstappen naar havo

Broekland houdt zo veel mogelijk rekening met wat jij nodig hebt om je mavodiploma te halen. Maar als we denken dat jij geschikt bent voor de havo dan proberen we je zo snel en zo goed mogelijk te begeleiden naar een overstap. In de onderbouw kun je starten in de opstroomklas. In een dergelijke klas word je ingedeeld op advies van je basisschool. In de opstroomklas proberen we je zo te begeleiden dat je na twee jaar klaar bent voor de havo. Ongeveer de helft van de leerlingen die starten in de opstroomklas maakt deze overstap.

Misschien weet je in de bovenbouw dat je na het halen van je mavodiploma naar de havo wilt. Dan zorgen wij ervoor dat je met extra lessen Nederlands, Engels en wiskunde, klaar bent voor de overstap.